zgemi


[Please click for cv in English]

E-Posta

suleymangunduz@yahoo.com
suleymangunduz@hotmail.com
sgunduz54@gmail.comDoum yeri ve Tarihi
Trabzon - Çaykara - Yenice köyü-1961Eitim

Trabzon, Dernekpazar Tüfekçi Köyü lk Okulu,
Dernekpazar Orta Okulu,
Affan Kitapçolu Lisesi.
Atatürk Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi-Erzurum 1982 (Lisans)
1989-91′de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudu.
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Yüksek Lisans-Sakarya 1999
1983 ylndan itibaren Sakarya’da serbest di hekimi olarak çalmaya balad.

Çalmalar

1986 ylnda Orta Dou sorunlaryla ilgilendi. Afganistan, srail-Filistin ve Lübnan sorununa ve ran- Irak Savana barçl bir çözüm bulmak için ulusal ve uluslararas toplantlara ve lobi faaliyetlerine katld tebliler sundu, Ayn yl gazete ve dergilerde di politika üzerine yazlar yazmaya balad.

1987 ylnda Afganistan, Filistin sorunu ve ran-Irak sava ile ilgili Almanya, Hollanda, Fransa, ran, ngiltere ve Suudi Arabistan’a gitti ve birçok siyasi ve entelektüelle görütü.

1990’da Sovyetler Birliinin çözülmesi üzerine Kafkaslarda ortaya çkan Gürcistan-Abhazya,

Rusya-Azerbaycan arasndaki sorunlarla ilgilendi.

1991′de Kafkaslardaki Abhazya-Gürcistan ve Azerbaycan-Ermenistan arasndaki Karaba arasndaki savalarn yan sra Balkan krizi baladndan itibaren Balkanlar’la ilgilenmeye balad.

4 Nisan 1992’de Bosna-Hersek trajedisinin balad andan itibaren Ülkemizde ilk defa Adapazar’nda belediye-halk ibirlii ile bir yardm kampanyas organize ederek, toplanan yardmlar Makedonya’daki Bosnal mültecilere götürdü. Yardmlar Makedonya Kzlhaç’ ve El-Hilal ibirlii ile mültecilere datld. Makedonya’dan, Bosna-Hersek trajedisinin 34. günü gelimeleri yerinde görmek üzere Bosna-Hersek’e gitti. Dönüünde çok kültürlü, çok dinli ve etnik yapsyla Bosna’da barn yeniden temin edilmesi için; bir grup arkada ile birlikte stanbul’da bir sivil inisiyatif grubu olarak “Bosna Dayanma Grubu’nu” kurdu. Ayn yl içinde birçok kez Bosna-Hersek’e giderek Bosna halkna yardmlarda bulundu.

1992-93 yllar 8. Cumhurbakan Turgut Özal’a Özel Danmanlk yapt 

1992′de Cumhurbakan Turgut Özal’a Dou ve Güney-Dou sorununun çözümüne katkda bulunmas ve Orta-Dou ülkeleri ile kalc dostluklar kurulmas yönünde “Harran Havzas

Ekonomik birlii Projesi”ni (HEP) teklif etti ve halen bu proje üzerinde ki çalmalarn sürdürmektedir.

9-11 Ocak 1993′de Senegal’in bakenti Dakar’da slam Konferans Tekilat zirvesine katld ve Türkiye Cumhurbakan’nn özel temsilcisi olarak Cenevre’den, Senegal’e, tekrar Cenevre’ye kadar Bosna-Hersek Cumhurbakan Sayn Alija Izetbegoviç’e refakat ederek,

KT toplantsnda Bosna-Hersek konusunda alnan kararlar üzerinde etkili oldu.

15-21 ubat 1993′de Cumhurbakan Turgut Özal’n Balkanlar gezisine katld. Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Hrvatistan devlet bakanlar ile yaplan görümelerde Cumhurbakan Turgut Özal’ sürekli bölge ile ilgili bilgilendirdi. Bu arada Bosna Dayanma Grubunun sekreterliini sürdürdü ve savan durdurulmas, barn oluturulmas için; Uluslararas karar mercilerine (BM, AKPM, AGT, AP, NATO ve KT) ve ABD,

Fransa ngiltere, Almanya ve Rusya Federasyonu Devlet bakanlar, Babakanlar ve Dileri bakanlar nezdinde giriimlerde bulundu. Bu çerçevede birçok mektup yazd ve rapor hazrlad. Bosna-Hersek sorunu ile ilgili birçok raporlar hazrlayp gerek devlet mekanizmalarn, gerekse siyasi partileri ve sivil insiyatif kurumlarn bilgilendirmeye çalt.

Bosna Dayanma Grubu’nun tüzel kiilik kazanmasyla kurulan “Dayanma Vakf”nn kurucular arasnda yer ald ve genel sekreterliini üstlendi.

7-10 Nisan 1994′de stanbul’da Dayanma Vakf’nn Balkanlarda istikrarn salanmas ve Bosna-Hersek’te barn temin edilmesi için ilk uluslararas organizasyonunu olan “Uluslararas Balkan Konferans’n hazrlad ve konferans sekreterliini üstlendi.

stanbul Harbiye Kültür Merkezinde yaplan Uluslararas Balkan Konferansna 28 ülkeden 108 devlet adam, siyasetçi, bilim adam ve gazeteci katlmt. Konferans sonucu 28 ülkeden 108 katlmcnn kurulmasn önerdikleri “Uluslararas Balkan Konferans zleme Komitesi Sekreterliini” aktif hale getirerek, bu oluumun da genel sekreterlik görevini yürüttü.

19 Eylül 1995′de Bosna Sorunu ile ilgili Rusya Federasyonu Devlet Bakan Boris Yeltsin’in Balkanlar danman ve Ankara Büyükelçisi Vladimir Kuznetsov ile müzakerelerde bulundu.

27 Eylül-15 Ekim 1995′de Bosna-Hersek’e yapt ziyarette Dayton zirvesi öncesi Cumhurbakan Alija zetbegovic, Cumhurbakanl Hrvat üyesi Stjpan Klujiç, Babakan Hasan Muratoviç ve dier devlet yöneticileri ile bölgede barn salanmas için görümelerde bulundu ve öneriler sundu.

8 Kasm 1995′de stanbul’da 11.si toplanan slam Konferans Tekilat Ekonomik ve Ticari birlii Daimi Komitesi’ne (SEDAK) Bosna konusunda slam Ülkeleri’nin üzerine düen sorumluluu yerine getirmek için 20 maddelik çözüm önerisi sundu.

25 Eylül 1996′da Fransa’nn Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne Çeçenistan soruna çözüm bulmak için toplanan “nsan Haklar Komitesi” toplantsna gözlemci konumda katld.

3-6 Ekim 1996′da, Kafkaslar’da istikrar ve barn temini için stanbul’da Uluslararas Kafkas Konferans’n toplad. Konferansn genel sekreterliini yürüttü.

1996-97′de Bulgaristan ve Arnavutluk’ta meydana gelen sorunlarla ilgili raporlar hazrlad.

Açlkla mücadele eden Bulgaristan’a yardm kampanyas organizasyonunda yer ald.

Arnavutluk’ta istikrarn salanmas için birçok giriimde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti hükümet ve muhalefet yetkilileri ile görümelerde bulundu. talya’ya snan Arnavut mültecilere yardm yaplmas için uluslararas insani yardm organizasyonlarn bilgilendirdi.

1998’de Afganistan’da meydana gelen deprem felaketine Devlet Bakanl ibirliiyle ilaç ve yardm malzemesi gönderilmesini salad. 

Mays 1997’de Kosova’da çatmalar balamadan Avrupa Konseyi Türk Delegasyonuna “Kosova Raporu” hazrlad. 

1998’de Yeni Yugoslavya’da ortaya çkan Kosova Sorunu’na barçl bir çözüm bulunabilmesi için hükümet, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kurulularna her türlü enformatik bilginin salanmas ve etkin görev almalar için giriimlerde bulundu. Bununla ilgili muhtelif dergi ve gazetelerde yazlar yazd, kendisiyle yaplan söyleiler yaynland ve Televizyon programlarna katld. 

27 Haziran 1998’de Kosova Sorunu Sempozyumu’nu hazrlad ve bir bildiri sundu. 

Austos 1998’de Kosova’daki çatmalar yerinde görmek için Arnavutluk üzerinden Kosova’ya gitti. 

24 Aralk 1995 ve 18 Nisan 1999 seçimlerinde stanbul 1. ve 3. bölgeden milletvekili aday oldu. 

17 Austos 1999 depreminde Adapazar nsani Yardm Komitesi’ni kurarak 1 yl gibi bir zaman diliminde deprem madurlarna yardm etti. 

22 ubat 2000 ylnda Kzlay ibirliiyle Gürcistan’daki Çeçen mültecilerini yardm götürdü. 

Ekim 2000′den Mays 2001′e kadar Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadou konularnda aratrma yapmak üzere Londra’da (ngiltere) bulundu.

 Haziran 2001 Makedonya’daki Arnavut sorununa çözüm bulmak üzere Makedon yetkililerle görümelerde bulundu. 

Austos 2001’de kurulan Adalet ve Kalknma Partisi’nin kurucular arasnda yer ald. 

Eylül 2001’de Dayanma Vakf Bakanlna getirildi. Ayn zamanda Bosna-Hersekliler

Dayanma ve Yardmlama Dernei’nin bakanln yapt. 

Nisan 2002’de srail’in Bat eria’ya saldrmas üzerine Dayanma Vakf Bakan olarak srail ve Filistin’e giderek barn kurulmas için “stanbul Süreci” balatmak üzere srailli ve Filistinli yetkililerle görütü. Bu balamda Filistin Devlet Bakan Yaser Arafat ve srail Dileri Bakan Shimon Peres’le görütü. 

3 Kasm 2002’de yaplan seçimlerde AK Parti’den Sakarya Milletvekili seçildi.Milletvekillii döneminde

TBMM’de Dileri Komisyonu üyelii, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Bat Avrupa Birlii Parlamentosu ve Avrupa Güvenlik birlii Tekilat Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyeliini yapt. Türkiye-Hrvatistan ve Türkiye-Mali Parlamentolar aras Dostluk Grubu Bakanlklarn, Türkiye-Bosna Hersek, Türkiye-Slovenya ve Türkiye-Sudan Parlamentolar aras Dostluk Grubu Bakan yardmcln ve Türkiye-Küba Parlamentolar aras Dostluk Grubu Genel Sekreterliini yapt. Balkanlar, Kafkaslar. Orta Dou, Asya ve Afrika üzerine (Filistin, Lübnan ve Sudan Darfur Sorunu v.b) raporlar hazrlad. 

15-17 Eylül 2004′de Sudan’n Güney Darfur eyaleti Nyala ehrine iç savatan etkilenen mültecilere Babakanlk Acil Durum Yönetimi ve TSK ibirliiyle tbb malzeme ve gda yardm götürdü ve incelemelerde bulundu. 

18 Ocak 2005′de deprem ve tusinamiden etkilenen Endonezya’nn Aceh Sumatra adasnn Banda Aceh kentine Babakanlk Acil Durum Yönetimi, TSK ve Kzlay ibirliiyle tbb malzeme ve gda yardm götürdü. 

18-28 Nisan 2005′de Sudan’n Bat Darfur’un El Ceneyna ehrinde Yeryüzü Doktorlaryla beraber di hekimi olarak çalt. 

8 Kasm 2005 te Pakistan Azad Kemir’in Muzzafferabad kentinde meydana gelen depremde Yeryüzü Doktorlaryla bölgeye giderek insani yardm götürdü ve incelemelerde bulundu. 

25-30 Temmuz 2006 Filistin’e giderek Bat eria ve Gazze’de sivil toplum örgütleri ve siyasi liderlerle görütü ve incelemelerde bulundu. 

7-12 Austos 2006, srail’in Lübnan’a saldrmasyla balayan çatmalar üzerine Lübnan’a giderek incelemelerde bulundu sivil toplum örgütleri ve siyasi yetkililerle görütü ve incelemelerde bulundu. 

15-25 Aralk 2007 Banglade’te meydana gelen Sidr Kasrgasnda etkilenen bölgelere FEDA yardm kuruluuyla birlikte Gda ve tbb malzeme yardmlarnda bulundu. 

27-30 Mart 2008 Sudan’da Dayanma Vakf ve nsani Yardm Vakf(HH) ibirlii ile gerçekletirilen “Afrika Katarakt Projesi” kapsamnda bakent Hartum’a gitti ve hükümet yetkilileriyle görümelerde bulundu. 

16-24 Mays 2008 tarihleri arasnda Filistin’in Bat eria’nn El Halil kentindeki Prense Alia Devlet Hastanesinde “yank dudak-damak ve hipospadias operasyonlar” gerçekletiren Yeryüzü Doktorlaryla birlikte çalt.

 13-21 Haziran 2008 tarihleri arasnda Filistin’in Gazze eriti Gazze ehrinde ifa Hastanesi ve Khan Yunus’taki Nasser hastanesinde ortopedi, beyin cerrahisi ve genel cerrahi dalnda operasyonlar gerçekletiren Yeryüzü Doktorlar ekibinde yer ald. 

2008-2009 yllar arasnda Orta-Dou’da barn kurulmas ve sürdürülmesi için birçok giriimlerde bulundu. Aralk 2008-Ocak 2009 tarihleri arasnda srail’in Gazze’ye düzenledii Kurun Dökme Operasyonu sonucu yarallara müdahale etmek için Yeryüzü Doktorlar ile birlikte Gazze’de bulundu. 

ubat 2010’da Gine Bissau’da Yeryüzü doktorlaryla birlikte medikal yardm organizasyonunda bulundu. Gine Bissau Cumhurbakan, Babakan ve Salk Bakanyla görüerek Türkiye’nin salk eitimi ile ilgili yardm projelerini hazrlad. Sanat Çalmalar 

1984 ylndan itibaren Fotoraf Sanatyla uramaktadr. Ulusal ve Uluslararas düzeyde fotoraf sergileri açt. 

Ksa Metrajl filimler çekti. lk belgesel filmini 2010 ylnda hazrlad. 5 Bölümden oluan I. Dünya Sava’nda Osmanl Ordusu’nun son zaferini anlatan “Kafkas slam Ordusu 1918” adl belgeselin yapm ve yönetmenliini yapt. 

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok siyasi, entelektüel, bilim adam, d politika uzman, gazeteci ve sanatçyla dostluklar bulunmaktadr. 

D Politika, Sinema ve Fotoraf Sanat ile ilgili konferanslar verdi kurslar yönetti. 1000 kasetlik film ve belgesel arivi bulunuyor. 

1986′dan itibaren çeitli gazete ve dergilerde d politika üzerine yazlar yazyor.Yaynlad Dergiler 

Euro Agenda (Avrupa Günlüü): 2001-2005 tarihleri arasnda yaynlanm akademik bir dergi. 

To days Metropol: 2008 tarihinden itibaren yaynlanan dergi kent yaam ve kent kültürünü konu almaktadr.Kitaplar 

Atlar ve Antlar-2005 

Tanr ehri Kudüs-2008 

Sonsuzluk Çekimleri-2009 

 

Yaser Arafat 'Ebu Ammar'

Asl ad Muhammed Abdurrahman Abdurrauf Arafat el-Kudva el-Hüseyni'dir FKÖ içindeki kod ad 'Ebu Ammar'. 1929'da Kudüs'te dodu. Babas Abdurrahman Bey eski bir Osmanl zabiti. Çocukluu Kudüs'te alama duvarna bir ta atm mesafede bir mahallede geçmi.

Dünya'da ülkeleri için mücadele eden liderler arasnda ismiyle ülkesinin ismini özdeletirmi çok az lider vardr. Yaser Arafat bunlardan biridir. Mütevaz bir hayat, sade giyim, hayranlk uyandran bir cesarete sahipti. Hakknda e deerde olumlu ve olumsuz yaz yazlan tek liderdir. Her hareketi övüldüü kadar eletirildi. Onu, Filistin direniinde banda kefiyesi, yüzünde hüzün, endie ve tebessüm karm bir ifade, üzerinde haki renkli elbisesi, belinde tabancasyla tandk.

Yaser Arafat, El-Fetih'den FKÖ'ye kadar uzun bir mücadele sürecinden sonra Bat eria ve Gazze'de snrlar belirlenmi bir Filistin otoritesi oluturdu. 1996'da Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Bakan oldu.

Kendisini 30 Austos 1982'de FKÖ savaçlaryla birlikte Beyrut Trabluam'dan gemilere binerek Tunus'a doru yola çkt günden beri izlemekteydim.

Tanklm merhum cumhurbakanmz merhum Turgut Özal'n teklifiyle Ocak1993'de Senegal'in bakenti Dakkar'da toplanan slam Konferans Örgütü'nün 6. slâm Zirvesi Geniletilmi Bakanlk Divan toplantsnda oldu.

Konferansa katlmak üzere Bosna-Hersek Cumhurbakan merhum Alija zetbegoviç'i Cenevre'den alp Dakkar'a geçmitim. Yol boyunca Alija ile Bosna sorunu üzerine konutuk. Bizim Bosna ile ilgili önerilerimizi anlattm.

Toplantnn iki gündem maddesi vard: birincisi Bosna-Hersek'teki Srp igali ve katliamlar, dieri Filistin sorunu idi.

O günlerde ikinci dünya savandan sonra Avrupa'nn ortasnda en büyük katliamlar Bosna-Hersek'te yaplyordu. Bizim gündemimiz Bosna idi.

Araplarn gündemi Yaser Arafat'n önerdii srail'in sürgün ettii ve Lübnan-srail arasnda tampon bölgede 'Geri Dönü Kamp' adyla anlan kampta bulunan 450 Filistinliydi.

Oylama sonucunda gündeminin birinci maddesi Geri Dönü Kamp'ndaki Filistinliler ve ikincisi Bosna sorunu oldu. Benim için büyük bir hayal krklyd. Akam lobisinde otururken Yaser Arafat'n geçmekte olduunu gördüm. Arkasndan 'Sayn Bakan' diye seslendim. Durdu yanna gittim, kendimi takdim ettim, büyük bir heyecanla Bosna'da olanlar anlattm.

'Her gün saldrlar sonucu yüzlerce sivil insan yaralanyor, öldürülüyor, on binlercesi topraklarnda sürülüyor, Camiler, iyerleri ve evler yaklyor, yklyor. Filistinlilerin yaadnn bir benzerinin imdi Bosnallar yayor. Bu toplantda sadece Bosna konuulmalyd ve sadece Bosna ile ilgili kararlar alnmalyd. Ayrca Filistin'le ilgili baka bir zirve yaplmalyd ' dedim.

Yaser Arafat, hüzünlü bir tebessümle bana bakt. 'Haklsnz orada büyük bir insanlk trajedisi yaanyor. Biz Filistinliler, bütün kalbimizle Bosna halknn yanndayz. Bu konuda ne yaplacaksa kesinlikle destek vereceiz. Geri Dönü Kamp'ndaki arkadalar bizim için son derece önemli. Onlarn da sorunlarnn konuulmas gerekirdi.' dedi ve ayrld. Uzun bir süre arkasndan baktm. Adeta bir milletin vatan edinme mücadelesinin tarihini görüyordum.

Bir konumasn hatrladm: ' Emin olun bizi ortadan kaldramayacaklar. Yok edemeyecekler! Belki uzun sürecek, ancak sonunda biz kazanacaz.' diyordu.

Yaser Arafat ve Alija zetbegoviç, iki lider de birbirine ne kadar çok benziyorlard. Aalanan, sürgün edilen ve katledilen insanlardan: onurlu, özgürlükleri ve vatanlar için mücadele eden bir millet ina ettiler.

Son bulumamz 2002'de oldu. srail Bat eria'ya saldrp, Ramallah'ta Bakanlk Saray Mukata'da Bakan Arafat' kuatma altna ald günlerdeydi.

O saldrlarda srail, Ramallah, Nablus, Kalkiya, Tulkarm ve Cenin ehirlerine ve kamplara tanklarla girmi binlerce Filistinliyi öldürmü, yaralam ve evsiz brakmt.

Saldrlara kar tavr koymak, Filistin halkyla dayanma içinde olmak ve 'Oslo Süreci' gibi bir 'stanbul Süreci' balatabilmek için Dayanma Vakf Bakan olarak srail üzerinden Kudüs'e gitmitim. Oradan zorlu ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Ramallah'a geçtim ve Arafat' kuatma altnda tutulduu Mukata'da ziyaret ettim.

Uzun bir görümemiz oldu. Birçok konuyu tarttk. Bir ara 'Bakan benim olumun ismi de Ammar' dedim. 'artk iki tane Ebu Ammar var' dedi ve gülütük.

Konumalarmzda Babasnn Osmanl Ordusunda zabitken Galiçya'da Ruslara kar savatn anlatt. Türk halkyla Filistin halknn birbirine olan benzerliklerinden bahsetti. Selahaddin Eyyübi Haçllara kar savamak ve Kudüs'ü kurtarmak üzere Kafkaslar ve Anadolu'dan bölgeye insan getirdiini söyledi. Muhtemelen o insanlar bugünkü Filistinlilerdir dedi. Kudüs'e döndüünde El Halil kapsndaki mezarda medfun Muhammed Çelebi el-Nakka'a selam söyle ve benim adma Mescid-i Aksa'da namaz kl dedi.

Bir gün kaldktan sonra yanndan ayrldm. Bu Arafat'la son görümemiz oldu.

2002 ylndan sonra iki yl akn bir süre srail Ordusu tarafndan Mukata'da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Bu esnada hastaland ve komaya girdi. Tedavi olmak üzere Fransa'ya götürüldü müdahaleler sonuç vermeyince 11 Kasm 2004'te 75 yanda öldü. O günlerde otopsisi yaplmad.

Bir müddet sonra srail tarafndan zehirlenerek öldürüldüü iddia edildi. Öldüünde elbiselerinde yüksek oranda ölümcül radyoaktif polonyum 210 maddesi bulunmu. Bu günlerde üphelerin kaldrlmas için mezarnn açlmasna ve otopsi yaplmasna karar verildi.

Görevi banda ölen liderlerin ölümü hep kukuludur. Bu lider Arafat'sa kukuya gerek yok.

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=33488&y=SuleymanGunduz

Narod Zna (Halk Biliyor)

 

1989'da Eski Yugoslavya'da çok partili hayat ve serbest seçimlerin yaplmasna izin verilmiti. Alija zetbegoviç ve arkadalar hapisten çktktan sonra tüm Yugoslavya'da siyasi mücadele yapacak bir siyasi parti kurmaya karar verdiler. Stranka Demokratske Akcija-SDA (Demokratik Eylem Partisi) adnda bir siyasi parti kurdular.

Bu siyasi parti; yeryüzünde ezilenlerin ve ötekiletirilen Müslümanlarn haklarn koruyacak, onlar için snlacak bir mekân olacakt. Milli politikalar üreten ve milli snrlara hapsolmu bir siyasi yap olmayacakt.

Oysa o günlerde Srbistan, Slovenya, Hrvatistan, Makedonya ve Karada'da kurulan partiler örgütlenmelerini sadece etnik uzantlarnn bulunduu bölgelerde yaptlar. SDA ksa sürede tüm Yugoslavya'da örgütlendi.

18 Kasm 1990'da Bosna Hersek'te yaplan ilk serbest seçimleri SDA kazand. 20 Aralk 1990'da da Genel Bakan Alija Bosna Hersek Federasyonu'nun halk tarafndan seçilmi ilk Cumhurbakan oldu.

28 ubat-1 Mart 1992'de Bosna Hersek'te yaplan bamszlk referandumun ardndan bir müddet sonra Yugoslavya Sosyalist Halk Cumhuriyeti de dald.

1993'te Alija ile birlikte Senegal'e giderken SDA üzerine konumutuk. O partinin Avrupa ve ABD'de bürolar açmasn ve buralarda insanln sorunlarnn tartlmasn istiyordu.

Bu konuda Adil Zülfikar Paiç ve Fikret Abdiç gibi bir ksm parti kurucular arasnda görü farkll domutu. Onlar siyasetin daha çok 'Bonak' aidiyeti üzerinden 'ulus' inas temelinde yaplmasndan yanaydlar.

Alija, Müslümanlarn ortaya koyacaklar siyasi çözümlerin bütün insanln sorunlarnn karl olmas gerektiini düünüyordu. Bosna Hersek'te yaayan bir insann sorunuyla, Ruanda'da da, Tibet'te, Kolombiya'da, Fransa'da ve ABD'de yaayanlarnkinden farkl olmadnn idraki içindeydi.

'slam Deklarasyonu' ve 'Dou ile Bat arasnda slam' kitaplarnda da bunu ortaya koyuyordu.

Alija, Müslüman düünürlerin ve siyasilerin ele aldklar her soruna evrensel yaklamalar gerektiini söylüyordu.

7 Ekim Pazar günü Bosna Hersek'te yerel seçimler yapld. lk açklamalara göre merhum Alija'nin kurduu Stranka Demokratske Akcija (Demokratik Eylem Partisi) seçimlerden baarl çkm durumda.

Yerel seçimlerde en çok Srebrenica ve Visoko sonuçlar merak ediliyordu.

Herkes nefesini tutmu ve Srebrenica'da seçim sonuçlarn beklemeye balamt. Bu kez yerel seçimleri Srplarn kazanma ihtimali bulunuyordu.

Daha önce yaplan seçimleri Bonak adaylar rahat kazanyorlard. 1995'de tehcir edilen birçok Srebrenica'l geri dönememi ama oy kullanma hakk bulunuyordu. Seçim sisteminde yaplan deiiklikle Srebrenica'da domak oy kullanmak için bir hak olmaktan çkartld. Sadece ikameti bu kentte olanlar oy kullanabileceklerdi. Buradan ayrlanlarn geri dönüleri Bosna Srp Cumhuriyeti tarafndan engellendii için seçmen kaytlar Bonaklarn aleyhinde bir durum oluturmutu.

Bunu amak için Bonak siyasi partiler seçime ortak adayla girmiti. lk sonuçlara göre Bonak aday Çamil Durakoviç'in seçimleri kazand açkland. Gece yars Srplarn destekledii aday Vesna Koçeviç 400 oyla öne geçmiti. Seçim sonuçlarna itiraz edildi. Bunun üzerine Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu henüz sonuçlarn açklanmayacan bildirdi. Saylmam yaklak1500 oy seçimin sonucunu belirleyecek.

Tomislav Nikoliç, Srbistan Cumhurbakan seçildii günden itibaren Srebrenica'da yaplanlar bir soykrm olarak kabul etmediklerini açklamt.

Nikoliç, üç gün önce talya'ya gerçekletirdii resmi ziyarette talyan 'Corriere della Sera' gazetesine verdii demeçte, Srebrenica'da ilenen suçu Srbistan'n onaylamadn belirtirken, 'Srebrenica soykrm deildi. Bu suç, Srp halkndan baz kiilerin yapt münferit bir suçtur. Srp parlamentosu bunu iddetle knamtr ancak soykrmdan söz etmemitir. Hiçbir Srp bunu böyle tanmlamaz. Ben de öyle...' ifadelerini kullanyordu.

Dolaysyla yerel seçimlerde en önemli yer Srebrenica'yd ve seçimin sembolik bir anlam vard.

Merak edilen dier bir yerde Visoko'ydu.

Visoko'da belediye bakanlna ei 1992-1995'teki savata ehit olan üç çocuk annesi SDA'nn baörtülü aday Amra Babiç, en yakn rakibinin iki kat oy alarak seçildi.

Daha önce Avrupa'da ulusal ve yerel parlamentolara, belediye meclis üyeliklerine seçilen baörtülü kadnlar vard. Amra Babiç Bosna-Hersek ve Avrupa'nn ilk baörtülü belediye bakan oldu. Demokrasilerin Bonaklardan örenecekleri çok ey var.

Bu seçimin en etkileyici slogan SDA'nn kulland: 'Narod Zna' yani 'Halk Biliyor' idi.

Gerçekten de halk biliyor.

 

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/SuleymanGunduz/narod-zna-halk-biliyor/34450

eeee

 eeeee

suleymangunduz.org    |    kafkasislamordusu.org [Tasar쯡>] & [Kodlama]