Kresel Isnma zerine Kresel Konferans

Sonuç Bildirisi

49 ülkeden 247 bildirinin sunulduu ve 300’den fazla bilim insannn yannda çeitli kamu kurum ve kurulularndan ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katld “Küresel Isnma Üzerine Küresel Konferans (Global Conference on Global Warming-2009)” 6-9 Temmuz 2009 tarihleri arasnda stanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekletirilmitir. TC. Cumhurbakan Abdullah Gül, Babakan Recep Tayyip Erdoan, Devlet Bakan Hayati Yazc, Milli Eitim Bakan Nimet Çubukçu, Kültür ve Turizm Bakan Erturul Günay mesajlaryla, Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Erolu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz katlmlaryla konferansmz desteklemilerdir.

Konferansmzn ana temas “Bölgesel ve Küresel çözümler için bütün disiplinleri bir araya getirmek” olmutur.

 

4 gün boyunca devam eden bu küresel snma konferansnda yenilenebilir enerji konularndan çevre dostu teknolojilere, iklim deiikliinden çevreyle ilgili sistem bozulmalarna, karbon ticaretinden sera gazi saknmlarna, enerji ve çevre politikalarndan, atklarn yönetimine kadar 35’in üzerinde ana konularda 247 bildiri sunulmutur. Ayrca küresel snmann sürdürebilir kalknma, ekonomi, cevre, sosyal yasam, enerji kaynaklar ve bu kaynaklarn kullanm üzerindeki etkileri tartlp, alternatif çözüm önerilerinde bulunulmutur.

Konferansta sunulduu üzere, Türkiye’nin karbondioksit salnm kii bana ortalama 5.5 ton/yl. Dünya ortalamas ise 5.6 ton/yldr. Örnek olarak gelimi ülkelerde bu rakam, Amerika’da kii bana 23.5 ton/yl, ngiltere’de 10.6 ton/yl, Japonya’da 10.5 ton/yl düzeyindedir. Yalnz yüksek kalknma hznn söz konusun olduu ülkemizde eer imdiden çözüm tedbirleri alnmazsa dünya ortalamasnn çok üzerine çkaca açktr.

Küresel snma ve iklim deiikliinin iki boyutu vardr: Doal çevrimler ve insanln neden olduu etkiler. Bunun için de insanlarn neden olduu etkiler doal çevrimlerin sindirebileceinin çok üzerindedir. Bu bakmdan dünyann bir yerinde kuraklk yaanrken bir baksa yerinde ise seller yaanabilmektedir.

Bu çerçevede 5-9 Temmuz 2009 tarihleri arasnda düzenlenmi olan bu konferans sonucunda aadaki acil önlemler ve sonuçlar paketi ortaya konulmutur:

 1. Öncelikle mevcut enerji kaynaklar belirlenmeli ve ileriye yönelik ksa, orta ve uzun vadeli yol haritalar çkarlmaldr. Bu çerçevede uzman çalma gruplar oluturulmaldr.
 2. Küresel snmayla mücadele konusunda aratrma, gelitirme ve yenilik stratejileri uygulamaya konulmaldr.
 3. Kaynaklarn (enerji, su gibi) tasarruflu kullanlmas gerekmektedir.
 4. Mevcut sistemlerin daha verimli ve etkin kullanm gerekmektedir.
 5. Yenilenebilir enerji kaynaklarna ve teknolojilerine öncelik verilmelidir.
 6. Hidrojen ekonomisine geçi yönünde gerekli stratejik admlar atlmaldr.
 7. Enerji, çevre, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir kalknma politikalarnn gelitirilmesinde dokumuza, karakterimize ve koullarmza uygun tedavi ekillerinin, stratejilerin ve politikalarn oluturulmas gerekmektedir. Dolaysyla toplumlar kendi yaplarna uygun model ve politikalar gelitirmelidir.
 8. Cevre dostu enerji teknolojilerinin kullanmna ve yaygnlamasna yönelik gerekli tevsik programlar uygulamaya alnmaldr.
 9. Fosil kaynakl yaktlarn kullanmndan alternatif seçeneklere geçi için uygun ara çözümler gelitirilmedir.
 10. Belediyeler atk yönetimi ile ilgili gerekli stratejileri gelitirmeli ve uygulamaya koymaldr.
 11. Atklar türlerine göre geri dönüümünün kaynanda yaplmas gerekmektedir.
 12. Kamu kurum ve kurulular ile özel sektörde küresel snmayla mücadele konusunda birimler oluturulmaldr.
 13. Küresel snmayla mücadelede tevik paketleri oluturulmal ve gerekli fonlar salanmaldr.
 14. Yeil alanlarn artrlmas ve çarpk yaplamann durdurulmasna yönelik gerekli önlemler alnmaldr.
 15. Küresel snmaya neden olan bireysel ve toplumsal alkanlklar ve uygulamalar,  “küresel snma diyeti” ile kontrol altna almaldr.
 16. Küresel snma etiket” kavram oluturulmal ve uygulamaya alnmaldr.
 17. Küresel snma vergisi” kavram oluturulmal ve uygulamaya alnmaldr.
 18. Küresel snmayla ilintili olarak, sfr karbon ekonomisine geçi için gerekli olan ekonomik, sosyal, teknik, bilimsel kültürel ve eitimsel admlarn atlmas gerekmektedir.
 19. Küresel snmayla mücadelede, bireysel ve toplumsal sorumluluk birbiriyle bütünlemi edilmelidir.
 20. Küresel snmayla mücadele konusunda ulusal birimler uluslararas birimlerle uyumlu çalmas salanmaldr.
 21. Sektörel bazda küresel snmayla mücadele stratejileri gelitirilmeli ve her bir sektör için uygulamaya alnmaldr.
 22. Küresel snmayla mücadelenin getirdii ekonomik yüke kar acil eylem planlar oluturulmal ve uygulamaya alnmaldr.
 23. “Küresel kalite standard” kavram oluturulmal ve uygulamaya alnmaldr.
 24. Karbon ticareti konusunda düzenlemeler yapmakta olan ülkeler ile ibirlii yaplarak gerekli karbon ticaret zemini oluturulmaldr.
 25. Meslek odalar küresel snma konusunda eylem planlar oluturmaldr.
 26. Küresel snma ve bununla mücadele konusunda dersler ve eitim programlar gelitirilmelidir.
 27. Yukarda listelenen uygulama planlar için ya küresel snmayla mücadele bakanl ya da babakanlk bünyesinde bakanlk veya kurul oluturulmaldr.
 28. Bu konferans, küresel snma protokollerinin yenilenmesi ile ilgili “Küresel Isnma ve klim Deiiklii zleme Komitesi’nin” teklif ettii “stanbul Protokolü” çalmalarnn akademik boyutunu oluturmak üzere birlikte çalmay kabul etmektedir.

Organizasyon Komitesi adna,

Dr. Süleyman Gündüz

Küresel Isnma ve klim Deiiklii

zleme Komitesi Bakan

09 Temmuz 2009

Dier Haberler
nsan, Sanat ve Fotoraf Konferans -
Fotoraf Sergisi -
Srplar Sakarya'y bombalarsa! -
Sonsuzluk ekimleri-Mehmet efik -
Kresel Isnma zerine Kresel Konferans -
Seim ve Sonras -
suleymangunduz.org    |    kafkasislamordusu.org [Tasar쯡>] & [Kodlama]