250 yldr slam dünyasnda huzursuzluk ve kargaa devam ediyor. Bu zaman dilimini daha eskiye tamak da mümkün. Aslnda her ey Osmanl Devleti'nin 1683'de Viyana yenilgisiyle balad. Ortaça tarihinin önemli dönüm noktas Viyana yenilgisidir. Avrupallar, kuatmann baarszl ve arkasndan gelen hezimetle Türklerin de yenilebilir olduklarn hissetmilerdir.

Buna benzer olaylar tarihin geçmi dönemlerinde de yaanmtr. Mool ordularnn yola çkt duyulduunda insanlar kentleri boaltmaya balyordu. Cengiz ve olu Hulagu Han, korku ve yenilmezlik imparatorluu kurmulard. Mool istilas sonucu bugünkü gibi slam dünyas paramparça olmu, yüzlerce kabile ve airet yönetimi kurulmutu.

1260'da Kudüs'ün kuzeyinde Ayn Calut'ta Moollar Msr Memlük Ordusuna yenilince tlsm bozuldu. Yenilmezlik korkusu ortadan kalkm oldu.

Ayn Calut zaferi Türkleri tarih sahnesine yeniden çkartt gibi, Viyana yenilgisi de indirmitir.

Osmanl Devleti'nin yenilmezlik tlsmnn bozulduu andan itibaren yönetimindeki corafyada çözülme, huzursuzluk ve kargaa artmaya balad.

1789 Fransz Devrimi de slam dünyasn derinden etkilemitir. slam dünyasnda milliyetçi düüncenin geliimi yeni ulus devletlerin oluumuna neden oldu. Böylece Müslümanlar ümmet bilincinden ulus bilincine evirildiler.

1683 Viyana ve 1918 Sarkam savalar tarihin krlma anlardr. Eer baarlsayd tarih farkl yazlmaya devam ediyor olacakt.

20. yüzylda bata Osmanl Devleti olmak üzere imparatorluklarn devri kapand. mparatorluk topraklarnda birçok ulus devlet kurduruldu. Tarih sahnesinden çekilmesi en sancl olan ise Osmanl Devleti oldu. Cemil Meriç'in ifadesiyle halen sahneden çekilmeye devam ediyor.

Güney Dou Asya, Orta Asya, Yakn Dou, Kafkaslar, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da yaananlar 19. ve 20. yüzyln paylam haritalarnn sonucudur.

Bat modernlemesi ve sekülerizm Müslüman bilincini yeniden oluturmutur. Kabile, airet ve rk tanm dayanmann ilk dinamii olarak görülmü. Bunun sonucu olarak bütünlemeden çok ayrma düüncesi egemen olmutur.

1918'de slam Dünyasnda Anadolu'nun küçük bir alannn dnda igal edilmemi toprak parças yoktu. 1923'de 3 slam ülkesi Türkiye, ran ve Afganistan bamszd. II. Dünya savann sonunda bamsz slam ülkesi says 7'e çkt.

Bugün BM geçici ülke statüsü kazanan Filistin dâhil olmak üzere 55 bamsz ülke bulunmakta. slam birlii Tekilat'na (T) üye ülke ve topluluk says 58'dir.

55 bamsz ülke olmasna ramen slam Dünyas sorunlarn tek bana çözmekten uzak. Brakn sorunlar çözme düüncesini, her ülke komularnn istikrarszln tevik etmektedir.

Bugün sorunlar yan yana yazacam.

Uzak Asya'da: Burma, Tayland Pattani, Filipin Moro, Merkezi Asya'da: Afganistan, Pakistan, Hindistan, Banglade, Kemir, Dou Türkistan, Yakn Dou'da: Irak, ran, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, Bahreyn, Kuzey Afrika'da: Msr, Libya, Mali, Moritanya. Afrika: Eritre, Somali, Sudan. Kafkaslarda: Krm, Karaba, Çeçenistan, Abhazya ve Güney Osetya, Balkanlarda: Bosna-Hersek, Kosova, Bat Trakya ve Kbrs sorunu gibi.

Muradm baz ülkelerin iç ilerine müdahale etmek deildir. Kendi içimizde de yaadmz gibi Müslümanlarn yaadklar corafyalarda sorunlar var ve bu sorunlarn çözülmesi gerekiyor.

slam Dünyas:

Filistin ve Suriye sorununu çözemiyor.

Daha önce Irak'a imdi de ran'a ABD öncülüünde uygulanan uluslararas ambargoya kar çkamyor.

Afganistan ve Pakistan'daki igali zihninde merulatryor.

Irak, Lübnan ve Bahreyn'de etnik ve mezhebi gerginliklerde taraf oluyor. Burma, Tayland Pattani ve Filipin Moro Müslümanlarnn aznlk sorunlar dramatik boyut ald halde çözüm üretemiyor.

Msr, Banglade, Libya, Yemen, Eritre, Somali, Sudan, Moritanya ve Mali'de iç istikrar salamak için topyekûn devreye giremiyor.

Kafkaslarda: Karaba'da taraf deil, Krm, Abhazya, Güney Osetya ve Çeçenistan sorunun çözümüne katk salamyor veya gündeminde yok.

Balkanlar Türkiye'nin çabalarnn dnda tamamen batnn inisiyatifine braklm durumdadr.

Sorunlarn çözümü için sadece T ve Arap Ligi yeterli deildir. Yeni siyasi, ekonomik ve askeri üst yaplar ve ittifaklara ihtiyaç var.

Modernite ve Sekülerizm sonucu dinlerin anlamn yitirmeye balad çada Müslümanlar mezhep farkllklarn dinin kendisi haline dönütürdüler oysa.

slam Dünyas'nn bugün; bireysel ihtiraslarn, cemaat, kabile, airet, rk ve mezhep farkllklarn bir kenara brakp yalnzca "Allah'n ipine" smsk sarlmas gerekir.

O zaman sorunlarn çözebilir ve zilletten izzete çkabilir.

Modernite ve Sekülerizm yeni Mool istilasdr..

yenisafak.com.tr/yazarlar/SuleymanGunduz/urvetul-vuska/35517