Hep Gndz Gibi

Kamil Koç’un Aylk Kültür ve Yaam Dergisi ubat 2008 saysnda “Renkler ve nsan” köesinde Sema Gülez Süleyman Gündüz’ü yazd.

“Dou’nun ve Güney’in Atlar, Bat’nn ve Kuzey’in Antlardr.”

HEP GÜNDÜZ GB
Yaz: Sema Gülez

Her zaman, çalkan, yürekli, gelimeye yatkn insanlarn katksz hayran olmuumdur. Pozitivist, matematiksel yaklamlar kadar; romantik, mistik deerlendirmelere de yatknlm ve hatta ihtiyacm olmutur. Nusret Hzr Hoca’m bile, bir ölçüde gerekli olabileceini söyledikten sonra, bunun ruhumuzu heyecanlandrmak dnda bir yarar yoktur dese de; ben, bir ihtiyac giderdiini, insan ruhunu olgunlatrp terbiye ettiini düündüüm ruhanî konularn es geçilemeyeceine inanyorum. te, ilk kez Sky Türk’te izlediim ve daha sonra yakndan tanma frsat bulduum Süleyman Gündüz de böyle, pozitif bilimlerle iç içe bir di hekimi olmasnn dnda, mistik bir entelektüel.

Onunla ilk karlatm bu programda yemek yapyor ve çocuunu doyuruyordu. AKP’den ilginç bir milletvekili profili vard karmda. Di Hekimi olmasnn dnda; MSÜ Güzel Sanatlar’da da okumu, sosyoloji mastr yapm ve uluslararas ilikiler uzman. Tüm bunlar yetmezmi gibi ayn zamanda bir de 11 kiisel sergisi olan fotoraf sanatçs. Bitmedi, sk durun! Snr tanmayan Yeryüzü Doktorlar’ndan ayn zamanda. Mecliste, sanatç, srad kimliklere az rastlanr.

Süleyman Gündüz; barçl, uzlamac, mülâyim bir kiilik… Bizim “Renkler ve nsan” için biçilmi kaftan diye düündüm. Böyle insanlar gerek; bu dünyaya, hayata, tabii dergimize… Dünyay yaanabilir klmak için, her eyden önce.

Bir gün, Ara Güler’in kafesinde otururken, akik yüzüü ve sakal ile bize yaklaan Süleyman Gündüz’ü, kendine özgü tarzyla, Ara Güler takdim ediyor. Ustasna, neden dolu dolu “baba” dediini, internetteki sitesine girip, baba özlemi ve merakyla geçen bir hayata tanklk edince, daha iyi anlayabiliyorum. Böyle, bir taraflar eksik kalm insanlar, yaam karsnda daha dirençli, daha dayankl, mücadeleci ve sorumluluk duygusu daha fazla gelimi, temayüz etmeye yatkn yaplarda m oluyorlar hep? çten içe bir krk döküklük, içten içe bir hüzün, kaybetme korkusu…

nternet sitesinde; projeleri, çalmalar, eserleri, duyurular, haberler, seçim bölgesi, basn bildirileri, alntlar, toplant, program, makaleler… Ona da bakaym, bunu da okuyaym. Dorusu, Renkler ve nsan bölümüne yaz yazarken ilk defa, bu kadar aratrma yapmak zorunda kaldm. Dünyann neresinde bir sava, deprem, felâket, iddet, açlk, sefalet, direni, sömürü, hakszlk, hastalk, geri kalmlk, ezilen, yknt, zulüm, çaresizlik, ölüm, sknt, geri kalmlk varsa gitmi. Fotoraflam, yazm, anlatm, düünmü, üzülmü… Herkes, steril, rafine, hijyenik limannda, marinasnda; TV’sinin karsnda; en iyi ihtimalle kendi iinde gücünde; haydi eller havaya ya da al veri merkezlerinde, zaman dâhil her eyi tüketirken Süleyman Gündüz, ifa m datrm, yaralar m sararm peinde. Rahatlk snrlarn zorlayarak ve konformizmin tuzaklarna dümeden, insanln acsn dindirmenin yollarn aryor.

Dünyadaki bütün ayrcalklar, ayrmclklar, aykrlklar, karklklar, aznlklar, yoksunluklar, dramlar; yakndan takip ediyor. Bosna, Kosova, Sudan, Pakistan, Banglade, Kemir, Sri Lanka, Filistin (Kudüs, Gazze ve Bat eria) , Çeçenistan, Lübnan, Irak, Endonezya Açe… Bir bakyorsunuz Sudan Darfur’da, bir bakyorsunuz uluslararas bir toplantda ya da konferansta. Bakalarnn felâketleriyle sarslan ruhu, onu oradan oraya savuruyor. Yardm etmek, belgelemek, tanklklarn gündeme tamak, bir eyleri sarsmak için çrpnp duruyor. “Madem sosyalizmi getiremedik, Allah’a snarak bir eyler yapalm” telâesinde. Üç önemli eyden dem vuruyor ve bu üç “M”ini; Müslümanlk, Marksizm ve Metal müzik olarak açklyor. Bence üçü de vahi kapitalizmi protesto ediyor. imdi, siz bunlar ilintilendirirken ben anlatmaya devam edeyim…

Sorunlara, sorumlulukla yaklarken; örnein, Açe’de, deprem ve tusinami sonucu yerle yeksan olan bir Türk mahallesi karsnda; “Ömrüm, hasreti ve hüznü çoaltmakla geçti.” diyerek, Hilmi Yavuz’un “Hüzün ki en çok yakandr bize/ belki de en çok anladmz” dizelerini mrldanveriyor. “Hem acym hem acnn yalvacym ben” diyen H. Yavuz, onun doulu mistisizmine, duyarllna çok dokunuyor. Bir bakyorsunuz, Nazm Hikmet’in 42. ölüm yl dönümü münasebetiyle, TBMM’de bir konuma yapyor. “Amerikan emperyalizminin yar sömürgesiyiz” deyince, “vatan haini” ilân edilen Nazm’n, eyh Bedrettin ve Enver Paa gibi memleketine kavumasn diliyor.

Yine, Çanakkale deniz zaferinin 90. yl ve Resimdeki Gözyalarnn ozan Cem Karaca’nn ölümü münasebetiyle de konuma yapyor ve onu toprakla srlyor. Sakaryaspor-Beikta maçndaki iddet olaylarn da, Meclis’te düzenledii basn toplantsnda knyor. Gelimi refleksiyle, hiçbir eyi es geçmiyor.

Hemen bütün konumalarna, bir eyleri knayarak balad dikkatimi çekiyor. O, Franszlarn Ermeniler konusundaki tavrn da eletirerek; Afrika, Asya, Lâtin Amerika’da yaptklarnn hesabn vermeye çaryor. Bosna Hersek’i ve Serebrenitsa katliamn hatrlatyor. Güvenli kalesinden çkm, dünyann derdine dümü. Kimisi “komuda pier, bize de düer” hesab yaparken, o, “komusu açken, tok yatamayan”lardan. Aclardan çkacak sonuçlardan yarar bekleyen sava çrtkanlarna karlk, o bartan yana; çetin bir insanlk snavnn verilebilmesi için yakaryor. Geçmiteki sorumluluk ve paylamlarn unutulmamas gerektiini düünen; “birilerinin”, “romantik” diye nitelediklerinden.

Ölen, haksz muamelelere mâruz kalan ve ac çeken bir halka vaat edilen özgürlük ve demokrasi ne menem bir eyse? “Çok ükür ki, bu ülkede, Amerika’nn bakna yakn duran aydnlar kadar, kar duran aydnlar da var.” diyecek kadar da, kendi görülerini açkça ilân edebiliyor.

Sultan Süleyman’n zamannda yaplan, “Neretva’nn hilâl gerdanl” diye tanmlad Mostar Köprüsü’nün, Hrvat saldrlar sonucu yklmas karsnda, “Yllarca kimliini oluturduu, kendi ruhundan üfledii ve ayaklarna râm olduu insanlarn ihanetine uramtr” diyerek sessiz kalamamtr. Skça alnt yapt yazarlardan Âmin Maalouf’un  “Ölümcül Kimlikler” adl kitabnda yer alan, “Hiçbir din, hogörüsüzlükten soyutlanm deildir; ama iki rakip dinin bir bilânçosu yaplacak olsa, slâm hiç fena görünmez. Eer, atalarmz, Müslüman ordular tarafndan fethedilen bir ülkede Hristiyan olmak yerine, Hristiyanlar tarafndan fethedilen bir ülkede Müslüman olsalard, inançlarn koruyarak 14 yüzyl köylerinde yaayabileceklerini sanmyorum.” sözünü referans alarak, kendi düüncesini de dile getirmektedir.

O, bitmek tükenmek bilmeyen ehrin sokaklarnda kaybolarak kefetme merakn yenemediini de anlatyor. Hep bir kefin, yolculuun, yol almann peinde. çsel yolculuklarn da ihmal etmiyor. Baba özlemi ve merakyla geçen 45 yl sonra karlat babasn da affetmi. Ackl bir öyküden de ükürle bahsedebiliyor. Makine mühendisi olan babasn, belki hayal ettii bir konumda bulmam. çe dönük ve yalnzlam, kendini suçlayan bir baba bulmak, artm onu. Bayram sabahlar yaad hüzün devam ediyor. Annesinin, nefret alamamasnn pay büyük, bu olgunluk snavn vermesinde… efkat ve merhametle beslenen ruhu, yaamnn bütün alanlarnda ortaya çkyor. Babasz büyümenin tarif edilemez eksikliini, yalnzca yaayan bilir.

Süleyman Gündüz, babasyla an biriktirememi ama çektii yüzlerce fotorafla; dil, din, rk ayrt etmeksizin insanln yardmna komasyla, diyaloga açk yapsyla sorunlara çözüm aramasyla, ilikiler kurmas, itirazlar ile dünyaya açlarak, paylaarak, deerlere sahip çkarak bu boluu doldurabilmi. Bilge Kral dedii Aliya zzet Begoviç’e de danmanlk, dostluk etmi; smail Cem’le de dost olmu ve Özal’a da danmanlk yapm. Onun deyimiyle, “Yorgun dünyamza doan ikindi güneleri” sarsn etrafmz. Kalknm, üreterek büyüyen, gelir dalm düzgün, müreffeh, huzurlu, gelecei güvenli bir Türkiye… effaf, halka hesap veren bir yönetim; özgür ve saygdeer bireyler… Kendisini bir devrimci olarak tanmlayan Gündüz’ün bu dileklerine katlmamak mümkün mü?

Yaam, bir serüven onun için. Yeryüzü serüvenini anlaml klan herkese ithaf etmi, “Atlar ve Antlar” sergisini. “Bir Kul, Bir Resul” sergisiyle, kutsal emanetleri gözler önüne seriyor. nsanî deerler, yaklamlar, Müslümanln erdemli tezlerini, geleneksel deerlerimizi, çok kültürlü tarihimizi önemsiyor. Sigaradan tam kopamayaca çok açk… Eline yaptrmam; ama vazgeçmek de istemiyor. Akik yüzüünü ise, elinden hiç çkarmyor.

“Sistem, insanlar çalmaya, yanl yapmaya itecek zemin hazrlamamal.” diyor. Hac faraziyesi srasnda, sosyo-ekonomik düzeyi düük haclar için yeterince önlem alnmamas karsnda, “Paralara, Harem-i erif’in Hizmetkâr yazmakla olmuyor!” diyerek, tepkisini dile getiriyor. Bunun öngörülmesi ve tedbir alnmas gereken bir ey olduunu açklyor.

Kendi kültürel dinamiklerimizin gücünü idrak ederek batllamaktan yana.

Uygar dünya, insanln felâketlerini seyrede dursun, bugün olabilecekleri önlemek yerine nifak sokup, geçmii dee dursun; her ülkeden, bunlar protesto edecek aktivistler çkacaktr. Ülkesini savunan, hakszlklara direnenler olacaktr. Küba Dileri Bakan’na, 1930’lu yllarda Atatürk’ün, dünya milletlerine örnek olduunu; 1960’l yllarda da Castro’nun sempati topladn söylemi, iman her zaman bütün, eski bir komünist olarak.

Onunla çktnz içsel yolculukta, dünyay deitirme, kurtarma umuduyla birlikte, insanlk için çarpan kalbinize bir yumru da oturmuyor deil. Küresel zenginlii ve gücü paylamak istemeyenler, hem bu dünyada derslerini alyorlar hem de kendi uluslarn da zora sokuyorlar.

Süleyman Gündüz’ü anlatmam için bana tannan sayfalar atm. O kadar çok an biriktirmi ki… Sra d bir yaam onunki… imdilerde, “bota geziyorum” deyip, geçitiriyor. Öyle alm ki dolu dolu yaamaya… “Geçmie dâir hasret ya da gelecee dâir hayal mi heyecanlandryor bizi?”

“ Susuyorsun

Bu bilinmeyecek demektir ebediyen

Ne kazanlan ne kaybedilen”

 

Dier Yazlar
Yaz mit ve ac mevsimine dnt - 01. Austos. 2016
Bar kuranlar tarihe yryecekler... - 06 Ocak 2013
Afganistan ah Afganistan - 11 Ocak 2013
Aydn devlet ikilemi - 13 Ocak 2013
Orta Dou'dan baknca - 18 Ocak 2013
20 Ocak Qara Yanvar ve Azadlk Atei - 20 Ocak 2013
nsanlk adalet bekliyor - 25 Ocak 2013
Bab el-ems ve srail'in gelecei - 27 Ocak 2013
Badat'tan Timbuktu'ya yklan benim - 01 ubat 2013
Diktatr rejimler yklmal - 03 ubat 2013
Yrek corafyamz ne kadar d politikadr? - 08 ubat 2013
Tersine dndrlmeye allan devrim: Tunus - 10 ubat 2013
slam dnyas tarihsiz, hafzasz bir gelecee evriliyor - 15 ubat 2013
imdi bydk masal sona erdi - 17 ubat 2013
Osmanl tarihi ne kadar Trklerin tarihidir? - 22 ubat 2013
Sonunda dnecek talih, gelecek Byk Atl - 24 ubat 2013
Sretan ti dan nezavisnosti Bosno i Hercegovino* - 01 Mart 2013
The death of a country* - 03 Mart 2013
Zulmn bedelini en ok kadnlar dyor - 08 Mart 2013
Dnya bar Kuds'ten geer - 10 Mart 2013
Bosnallar sadece adaleti aryor - 15 Mart 2013
Hakikati arayan yakn tarih - 17 Mart 2013
Bahar yeni bir mevsimin balangcdr - 22 Mart 2013
21. yy galiba yeni balyor - 24 Mart 2013
zme doru Filistin sorunu - 29 Mart 2013
Bir yanmz gurbeti yksdr - 31 Mart 2013
Bahar aynda umutlanmak iin ok gereke var - 05 Nisan 2013
Kresel snma ve iklim deiiklii - 07 Nisan 2013
Filistin'de kalc bar mmkn m? - 12 Nisan 2013
Babakan'n ziyareti ncesi Filistin - 14 Nisan 2013
Dalarna bahar gelmi memleketimin - 19 Nisan 2013
Boston olay neyin habercisidir? - 21 Nisan 2013
Sava ya da bar, tercih bizim - 26 Nisan 2013
Adaletsiz paylam, paylalm adaletsizlik! - 28 Nisan 2013
'Tanr eheri Qds' hammzn mesuliyetidir - 03 Mays 2013
AB Balkanlar ilhaka karar verdi - 05 Mays 2013
Suriye'de yol ayrmna geliniyor - 10 Mays 2013
'rdn ve Irak Ordular Filistin'e girdi' - 12 Mays 2013
Arabat kynden Nekbet gnne mays elem aydr - 17 Mays 2013
19 Mays ansna bir iade-i itibar teklifi - 19 Mays 2013
Yoksul braklm lkeler ve ucuz i gc - 24 Mays 2013
Sezar'n tutarll kadar tutarllk - 26 Mays 2013
Mostar Kprs'nden Yavuz Sultan Selim'e - 31 Mays 2013
Sosyal medya siyasete yn verebilir mi? - 02 Haziran 2013
Gsz muhalefette sokan dili - 07 Haziran 2013
Hakikatin bilgisine ulamak - 09 Haziran 2013
Zorluun yannda kolaylk vardr* - 14 Haziran 2013
Belki de arkadalaan babaya ihtiyacmz var - 16 Haziran 2013
Her hareket bir hukuk oluturur - 21 Haziran 2013
nsanlk hafzasna kaznmak: Yeryz Doktorlar - 23 haziran 2013
Gaza Resist ve Ela - 28 Haziran 2013
Dar kap - 30 Haziran 2013
Msr darbesi, bir turnusol kddr - 05 temmuz 2013
Bysn kaybeden AB'nin yeni yesi Hrvatistan - 07 Temmuz 2013
Srebrenica'da isimsiz mezar talar - 12 temmuz 2013
Ramazan ayn bayram gibi karlamak... - 14 Temmuz 2013
Gazze'yi zor gnler bekliyor - 21 Temmuz 2013
Orta Dou'da yeni saflar oluuyor - 19 Temmuz 2013
Blgede acilen bara ihtiya var - 26 Temmuz 2013
Tuz kokarsa - 28 Temmuz 2013
Meydanlar dntryor - 04 Austos 2013
Gklerin en yakn avlusu: Kuds - 02 Austos 2013
Sava ya da bar? - 11 Mays 2014
Hesap gn zorlu geecek - 09 Mays 2014
zgrlk ve adalet olmazsa? - 16 Austos 2013
mknszn iindeki mmkn grebilmek - 18 Austos 2013
Msr darbesi Filistin'i olumsuz etkileyecek... - 23 Austos 2013
Mezarlkta estetik aramak... - 25 Eyll 2013
Suriye mdahalesi Bosna ve Kosova'ya ne kadar benzer? - 30 Austos 2013
'kaym gideyim u Urumeline aman aman' - 01 Eyll 2013
Yenian sorunu niversiteli isizler... - 06 Eyll 2013
Bir bela baka bir bela ile mi defedilir? - 08 Eyll 2013
Barn kendisi bir yoldur - 13 Eyll 2013
Bar baarlamazsa Suriye lecek - 15 Eyll 2013
Balkanlarda iler iyi gitmiyor - 20 Eyll 2013
Bonak m, Bosnal m? - 22 Eyll 2013
Orta Dou'da yeni bir afak olabilir - 27 Eyll 2013
Yolun sonu gzkyor - 29 Eyll 2013
Her gelime yerelden blgesele ve evrensele ulatrr - 04 Ekim 2013
Orta Dou'nun gelecei Filistinlilerin elindedir - 06 Ekim 2013
'Sen payn ayr o sahibini bulur' - 11 Ekim 2013
brahim iimdeki putlar devir - 13 Ekim 2013
Sen gittin hzn elde kald Alija - 18 Ekim 2013
Ykseklere kar dmtr - 21 Ekim 2013
Opoto - 25 Ekim 2013
Kara kta enleniyor - 27 Ekim 2013
Cumhuriyet ne zaman cumhurun olacak? - 01 Kasm 2013
Bat'nn Suriye'ye bak - 03 Kasm 2013
Ben gurbettekinin hasretini bilirim - 09 Kasm 2013
Ayrma devam ediyor - 10 Kasm 2013
Orta Dou'da yeni bir sre balyor - 15 Kasm 2013
'Megri megri daye megri!' - 17 Kasm 2013
Gazze'de sava kapda! - 22 Kasm 2013
Hamas, yeni siyaset oluturabilecek mi? - 24 Kasm 2013
'1983'den 2013'e Sarajevo Sreci ve Alija' - 29 Kasm 2013
Bir k yolu bulunmal - 01 Aralk 2013
Orta Dou'da eksen deiiklii - 06 Aralk 2013
Dnyann en ar hzn yayor, kar yayor - 08 Aralk 2013
Gazze'den insanla son ar... - 13 Aralk 2013
iyle ve ruhuyla suskun Kuds - 15 Aralk 2013
Komplolar effaflamayla alr - 20 Aralk 2013
Sarkam harekt olmasayd? - 22 Aralk 2013
Bu kaotik iklimden kmalyz - 27 Aralk 2013
Yeni bir yl karlamadan - 29 Aralk 2013
1914'den 2014'e yzyla bak... - 03 Ocak 2014
Filistin'de bar mmkn m? - 05 Ocak 2014
Hkmet tehlikenin farknda m? - 10 Ocak 2014
Palal adamlar geri dnd - 12 Ocak 2014
zm zerine kafa yorsak - 17 Ocak 2014
Ahir zaman - 19 Ocak 2014
Dile kolay 40 yl - 24 Ocak 2014
John Kerry'den bir Mesih kar m? - 26 Ocak 2014
Ukrayna'da bilek greini kim kazanacak? - 31 Ocak 2014
Ey Kuds, ey hznler ehri - 02 ubat 2014
Bar iin son umut Cenevre-2 - 07 ubat 2014
Bosna Hersek'te olanlar srpriz mi? - 09 ubat 2014
Bosna Hersek blnebilir mi? - 14 ubat 2014
Kerry plannda Filistin devleti egemen olabilecek mi? - 16 ubat 2014
Bir Filistin Devleti olacak m? - 21 ubat 2014
Geleceini arayan lke: Ukrayna - 23 ubat 2014
Krm'a dikkat, sava kapda! - 28 ubat 2014
Krm, souk sava dneminin geri dn yeri mi? - 02 Mart 2014
Bat ittifaknn Krm snav - 07 Mart 2014
Krm: Gelincik iekleri - 09 Mart 2014
Havada barut kokusu mu var? - 14 Mart 2014
Bahar umutlar da yeertmeli - 16 Mart 2014
Danimarka izlenimleri - 21 Mart 2014
Birileri Ukrayna'y blmek mi istedi? - 23 Mart 2014
Ben nerede duruyorum? - 28 Mart 2014
Yeni bir dnem balamal - 30 Mart 2014
Seimler AK Parti'nin baars, ya muhalefetin? - 04 Nisan 2014
Pandora'nn kutusu ald - 06 Nisan 2014
Xwed ji te raz be Abdlkadir - 11 Nisan 2014
Scak ve zorlu yaza doru - 13 Nisan 2014
Ukrayna, III. Dnya Sava'nn nedeni olabilir mi? - 18 Nisan 2014
Holo Birlii'nin gurbeti genleriyle 3 gn - 20 Nisan 2014
Schwetzingen camisi - 25 Nisan 2014
Basal mesajndan E ati Deklarasyonu'na - 27 Nisan 2014
Ukrayna krizi Bat'nn i sava m? - 04 Mays 2014
Hafzasz bir gelecek... - 02 Mays 2014
Ortak sevin, ac ve bayram idraki - 09 Austos 2013 Cuma
Blgede acilen bara ihtiya var - 26 Temmuz 2013 Cuma
Orta Dou'da yeni saflar oluuyor! - 19 Temmuz 2013 Cuma
Ramazan ayn bayram gibi karlamak... - 14 Temmuz 2013 Pazar
Srebrenica'da isimsiz mezar talar - 12 Temmuz 2013 Cuma
Gvenilir haber! - 04 Ocak 2012
Asya Pasifik'ten Bat Afrika'ya kriz rzgr - 30 Aralk 2012
Bir karga hikyesi - 28 Aralk 2012
Urvet'l Vuska - 23 Aralk 2012
Topraa drlen her ocuk bizimdir... - 21 Aralk 2012
Grselliin alinasyonu - 14 Aralk 2012
Ve Kuds ehri. iyle ve ruhuyla suskun - 09 Aralk 2012
Tarih sahnesi yeni milletlerini kabule hazrlanyor... - 7 Aralk 2012
Tutsak deil zgr akl... - 02 Aralk 2012
Siyonist srail iin sonun balangc - 30 Kasm 2012
Emma ve Yeryz Doktorlar - 25 Kasm 2012
Bu dnya ile adil bar mmkn deil - 23 Kasm
Filistin: Aydnlk bir gelecee... - 18 Kasm 2012
Dinamitin fitili atelendi - 16 Kasm
Biz kaybettik ak da kazanmad - 11 Kasm 2012
Amerika, ne zaman bitireceiz insanlarla sava? - 09 Kasm 2012
ABD, Rusya ve in'in Suriye ayar? - 04 Kasm 2012
Arakan: Yeryz dalgn zulme dalgn - 02 Kasm 2012
Cumhurdan korkan Cumhuriyet... - 28 Ekim 2012
Bayram Gazzelilerin de hakk - 26 Ekim 2012
Nobel Bar dl'n Karadzi'e verelim! - 21 Ekim 2012
Da te nije Alija-Sen olmasaydn Alija - 19 Ekim 2012
Yldzn snd anlar... - 14 Ekim 2012 Pazar
Narod Zna (Halk Biliyor) - 12 Ekim 2012 Cuma
Yeni devrim a: Tunus - 07 Ekim 2012 Pazar
Blgesel atmadan kresele? - 05 Ekim 2012 Cuma
Yenilenme kongresi - 30 Eyll 2012 Pazar
Grme Biimleri-II - 28 Eyll 2012 Cuma
Grme Biimleri - 1 - 23 Eyll 2012 Pazar
BM ve Filistin Devleti... - 21 Eyll 2012 Cuma
Filmi balatan film... - 16 Eyll 2012 Pazar
Bumerang ve hz a - 14 Eyll 2012 Cuma
Stunlar ar kubbeler tayor stmze - 09 Eyll 2012 Pazar
Adsz mezar talar... - 07 Eyll 2012 Cuma
Giralda'dan Birssebi Camii'ne - 02 Eyll 2012 Pazar
Geri dneceiz... - 31 Austos 2012 Cuma
Deiimin yeni ncs Muhammed Mursi mi? - 26 Austos 2012 Pazar
zmn adresi siyasettir... - 24 Austos 2012 Cuma
Baba bayramnz mbarek olsun - 19 Austos 2012 Pazar
"Her gn Allah'n her gn Kuds gndr" - 17 Austos 2012 Cuma
Suriye sorunu acilen zlmeli... - 10 Austos 2012 Cuma
Yaser Arafat 'Ebu Ammar' - 05 Austos 2012 Pazar
stanbul'un ihtiam tevazuunda sakldr... - 03 Austos 2012 Cuma
Suriye krizi hayati bir nem arz ediyor... - 29 Temmuz 2012 Pazar
Kalpten kalbe bir yol vardr grlmez - 27 Temmuz 2012 Cuma
Ramazan Ramazan'dr... - 22 Temmuz 2012 Pazar
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (III) - 20 Temmuz 2012 Cuma
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (II) - 15 Temmuz 2012 Pazar
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (I) - 13 Temmuz 2012 Cuma
"to te nema?" - 08 Temmuz 2012 Pazar
CHP ilklerin partisi olmaya devam edebilir... - 06 Temmuz 2012 Cuma
Bir kavgada, erkeke olsun isterim... - 01 Temmuz 2012 Pazar
Tutsak edilmi akl... - 29 Haziran 2012 Cuma
Suriye gerginlii atmaya dnyor... - 24 Haziran 2012 Pazar
tekiletirmeden ortaklatrmak... - 22 Haziran 2012 Cuma
Tarih olanlar kaydediyor... - 17 Haziran 2012 Pazar
"Esta humanidad tiene ansias de justica" - 15 Haziran 2012 Cuma
Mescid-i Aksa her an yklabilir... - 10 Haziran 2012 Pazar
Peeye 137,5 euro ceza, ihbara 250 euro dl... - 08 Haziran 2012 Cuma
Bir atlas okuru olmak... - 03 Haziran 2012 Pazar
Bir cinnet hali: Suriye... - 01 Haziran 2012 Cuma
Batk geminin insanlar... - 27 Mays 2012 Pazar
Tarih tekerrr ediyor... - 25 Mays 2012 Cuma
Hzn ve mit: Krm, Anapa ve Samsun... - 20 Mays 2012 Pazar
Srebrenica gnahnn karanlk glgesi... - 18 Mays 2012 Cuma
Dan mayke/anneler gn... - 13 Mays 2012 Pazar
Tuhaflk senfonisi - 11 Mays 2012 Cuma
Yeni atmalarn eiinde Sudan - 06 Mays 2012 Pazar
Bat egemenliinin d - 04 Mays 2012 Cuma
Kt'l Amare Zaferi... - 29 Nisan 2012 Pazar
Tarih idrakinden yoksunluk... - 27 Nisan 2012 Cuma
Ben beyaz deilim Trkm - 22 Nisan 2012 Pazar
Edep ya hu... - 20 Nisan 2012 Cuma
Bir generalin 28 ubat maduriyeti - 15 Nisan 2012 Pazar
"Tanrsal Sendromun" sonu - 13 Nisan 2012 Cuma
Suriye, sadece komumuz deil - 08 Nisan 2012 Pazar
Avrupa Holo Birlii'nin Nevruzu... - 06 Nisan 2012 Cuma
Adalet herkes iin... - 01 Nisan 2012 Pazar
Aymazlk ve sorumluluk bilinci... - 30 Mart 2012 Cuma
Nermin, Muna ve Gabriel... - 25 Mart 2012 Pazar
Delgado'nun Glleri - 23 Mart 2012 Cuma
18 Mart anakkale Deniz Zaferi ve adsz kahramanlar - 18 Mart 2012
Anadolu Ajans Balkanlarda - 16 Mart 2012 Cuma
Rusya seimleri ve Trkiye - 11 Mart 2012 Pazar
Yalan ve gereklik - 09 Mart 2012 Cuma
Bosna Hersek: Bamszln 20. ylnda bir anma - 04 Mart 2012 Pazar
Komusu aken tok yatan bizden deildir... - 02 Mart 2012 Cuma
Aydn alinasyonu ve Hocali katliamnn 20. yl - 26 ubat 2012 Pazar
Futbol sadece spor deildir - 24 ubat 2012 Cuma
kaym gideyim Urumeline - 19 ubat 2012 Pazar
Meydan-i Tahrir ve Anayasa - 17 ubat 2012 Cuma
Hayriye Nine ve Trkiye algs - 12 ubat 2012 Pazar
Rportaj - 22.12.2012
Etkisini baklardan alan fotograflar - 20.09.2011
Hep Gndz Gibi - 10/10/2011
suleymangunduz.org    |    kafkasislamordusu.org [Tasar쯡>] & [Kodlama]